Spelvoorwaarden promotionele actie "#NAME#"


1. Dit promotionele kansspel, hierna te noemen "de Actie", wordt aangeboden door Quizparade, een handelsnaam van Cructiq AG, Lindenstrasse 2, CH-6340 BAAR, Zwitzerland.

2. Deelname aan deze actie is mogelijk vanaf #START_DATE# tot #END_DATE#. Deze Actie geschiedt ter promotie van het Quizparade abonnement, een product van Cructiq AG.

3. Deze Spelvoorwaarden zijn van toepassing op de Actie. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer, hierna te noemen "Deelnemer" zich uitdrukkelijk akkoord met deze Spelvoorwaarden.

4. Deelname aan deze actie geschiedt automatisch en zonder extra kosten door aanmelding van de Deelnemer voor het Quizparade abonnement binnen de in artikel 2 van deze Spelvoorwaarden gestelde termijn. Zodra Cructiq AG de definitieve bevestiging voor aanmelding voor het Quizparade abonnement heeft ontvangen, is deelname aan de Actie definitief.

5. Naast deze Spelvoorwaarden, zijn op het Quizparade Games abonnement de gebruikelijke voorwaarden van toepassing, waaronder maar niet beperkt tot Algemene Voorwaarden, Specifieke Voorwaarden, Privacy Policy en het Copyright Beleid.

6. Deelname is alleen mogelijk indien de Deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Bij aanmelding voor de Actie kan om opgave van de geboortedatum van de Deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht. Indien de Deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dan dient tenminste één van de ouders, ook in geval dat één van hen de telefoonrekening betaalt, toestemming voor deelname te hebben gegeven.

7. Iedere Deelnemer aan deze Actie maakt eenmaal kans op een #ITEM#, ter waarde van €#PRICE#. Dit is de totale waarde van het prijzenpakket.

8. Na afloop van de Actie zal er één trekking plaatsvinden waarin uit alle Deelnemers op onpartijdige wijze één willekeurige winnaar wordt getrokken. Dit zal geschieden binnen een periode van 30 dagen na afloop van de Actie.

9. De winnaar zal uiterlijk binnen drie maanden na afloop van de actie per sms of telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven telefoonnummer. Indien de winnaar hier niet op reageert, zal na een periode van 1 (één) week nogmaals een bericht gestuurd worden. Indien de winnaar hier niet binnen 1 week op reageert, zal zijn recht op de prijs komen te vervallen en zal er een nieuwe trekking plaatsvinden waarin een willekeurige nieuwe winnaar wordt getrokken uit de Deelnemers en zal bovenstaande procedure zich herhalen totdat de prijs uitgereikt is. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

10. Binnen enkele weken na bekendmaking van de winnaar zal de gewonnen prijs aan de winnaar worden uitgekeerd. De winnaar dient zich rechtsgeldig te kunnen identificeren. Indien de winnaar minderjarig is, zal voor het uitreiken van de prijs toestemming van diens ouder(s) noodzakelijk zijn. Indien de prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht blijken te zijn, dan zal de winnaar een vervangende gelijkwaardige prijs ontvangen, of de waarde van de prijs in geld. Cructiq AG aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. Voorts aanvaardt Cructiq AG geen aansprakelijkheid indien de winnaar de prijs niet of te laat ontvangt door overmacht waaronder onder meer wordt begrepen beschadiging of vermissing van de prijs tijdens of na de verzending. Cructiq AG is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het gebruik van de prijzen, zouden voordoen, tenzij er sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Cructiq AG of haar medewerkers. Cructiq AG is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerd aangeleverde prijsinformatie door een adverteerder/sponsor. Indien de gewonnen prijs een reis of verblijf betreft, dan komen reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties voor rekening van de Deelnemer, tenzij anders vermeld. De vertrekdatum van de reis wordt vastgesteld in overleg met de partij die de reis ter beschikking stelt. Indien de gewonnen prijs een reis of verblijf in het buitenland betreft waarvoor een geldig paspoort nodig is, dient de winnaar van de prijs in het bezit te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan de prijs zal komen te vervallen. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige danwel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

11. De te winnen prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Prijzen zijn door de Deelnemer niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

12. Op verzoek van de Deelnemer of de Kansspelautoriteit wordt een overzicht verstrekt van de uitgekeerde prijzen.

13. Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal deze worden afgedragen door Cructiq AG.

14. Prijswinnaars geven bij voorbaat hun toestemming om hun naam en woonplaats te vermelden op de websites van Cructiq AG.

15. Medewerkers vanCructiq AG en daaraan gelieerde ondernemingen (en hun directe familieleden) en medewerkers van de prijzensponsor(s) (indien van toepassing) en andere partners van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname. Cructiq AG behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de Spelvoorwaarden. Cructiq AG is niet aansprakelijk indien een Deelnemer om welke reden dan ook van deelname wordt uitgesloten.

16. Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van Deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Gegevens van Deelnemers aan acties of prijsvragen worden opgeslagen in een databestand. Cructiq AG verzamelt geen persoonsgegevens van minderjarigen, noch laat deze verzamelen, zonder verifieerbare toestemming van een ouder van de minderjarige, tenzij dat noodzakelijk is om de minderjarige contactgegevens van zijn ouder te vragen teneinde toestemming te verkrijgen voor de uitreiking van prijzen. Cructiq AGgeeft Deelnemers de gelegenheid om hun persoonlijke informatie die zij aan ons aangeleverd hebben te herzien of te verwijderen of diens voorkeuren te wijzigen door middel van een schriftelijk verzoek aan het adres van Cructiq AG, waarin de Deelnemer aangeeft of hij/zij diens gegevens wilt laten verwijderen uit onze database, of hij/zij een opt-out van communicatie van ons wenst of dat hij/zij een opt-out wenst van de communicatie van derde partijen. Voor meer informatie zie onze Privacy Policy.

17. Cructiq AG is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie, het gebruik van enige website vanCructiq AG, of het downloaden van componenten die betrekking hebben op de Actie. Tevens is Cructiq AG niet aansprakelijk voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de Actie of de bepaling van de winnaar.

18. Cructiq AG kan te allen tijde bepaalde onderdelen van deze Spelvoorwaarden wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Cructiq AG zal te allen tijde gerechtigd zijn de Actie vroegtijdig te beëindigen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding jegens enig Deelnemer.

19. Deze Spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

20. Indien u meent dat de Actie niet voldoet aan één of meer bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 kunt u daarover een schriftelijke klacht indienen bij Cructiq AG.

Cructiq AG
Baarerstrasse 78
6300 Zug, Switzerland

Geef in de brief duidelijk aan wat uw klacht is en vermeld, indien toepasselijk, het telefoonnummer waarmee u zich heeft aangemeld voor de actie. U kunt uw klacht ook telefonisch indienen op 085-8880646 in. Wij streven ernaar binnen 10 werkdagen te reageren op uw klacht. Indien uw klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u een klacht indienen bij de kansspelautoriteit.

21. Vragen over de Actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan:

Cructiq AG
Baarerstrasse 78
6300 Zug, Switzerland
email: [email protected]
Tel: 085-8880646